xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Lịch công tác VPĐPNTM tỉnh từ 01/3/2021 đến 05/3/2021

Ngày 01-03-2021

UBND TỈNH HẬU GIANG

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI

NÔNG THÔN MỚI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  09  /LCT-VPĐPNTM

            Hậu Giang, ngày  26  tháng  02 năm 2021

LỊCH CÔNG TÁC

Đ/c Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng ĐPNTM tỉnh

 (từ ngày 01/3/2021 đến 05/3/2021)

THỨ 2 – NGÀY 01/3/2021

 • Làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 02/3/2021

 • 07 giờ 30 phút. Làm việc với huyện Châu Thành triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021.
 • 13 giờ 30 phút. Làm việc với huyện Châu Thành A triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021.

THỨ 4 - NGÀY 03/3/2021

 • 07 giờ 30 phút. Khảo sát thực tế xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh về xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. (theo lịch TT UBND tỉnh)
 • 13 giờ 30 phút. Làm việc với huyện Vị Thủy triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021.

THỨ 5 - NGÀY 04/3/2021

 • 07 giờ 30 phút. Báo cáo chuyên đề NTM. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.
 • 13 giờ 30 phút. Làm việc với thành phố Vị Thanh triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021.

THỨ 6 - NGÀY 05/3/2021:

 • 07 giờ 30 phút. Làm việc với thành phố Ngã Bảy triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

---------------------------------------------------------------

LỊCH CÔNG TÁC

Công chức Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh

 (từ ngày 01/3/2021 đến 05/3/2021)

THỨ 2 – NGÀY 01/3/2021

 • Công chức làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 02/3/2021

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Luân làm việc với huyện Châu Thành triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021.(theo lịch lãnh đạo)
 • 13 giờ 30 phút. Đ/c Luân làm việc với huyện Châu Thành A triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021.(theo lịch lãnh đạo)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 03/3/2021

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Ly khảo sát thực tế xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh về xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. (theo lịch lãnh đạo)
 • 13 giờ 30 phút. Đ/c Luân làm việc với huyện Vị Thủy triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021. (theo lịch lãnh đạo)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 5 - NGÀY 04/3/2021

 • 13 giờ 30 phút. Đ/c Luân làm việc với thành phố Vị Thanh triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021. (theo lịch lãnh đạo)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 05/3/2021

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Luân làm việc với thành phố Ngã Bảy triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021.
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

  Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;

- Niêm yết;

- Website VPĐP;

- Lưu: VT.

    KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

         

                                                                                     Huỳnh Thành Hữu                                                                                    

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 9. lich cong tac 01.3 - 05.3.docx_20210301140836.docx

VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 2
Hôm nay: 223
Đã truy cập: 104561
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.