xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025

Ngày 11-07-2022

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025

 
 

 

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

-  Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong giai đoạn 2010-2020; Tiếp tục triển khai, thực hiện toàn diện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh; cụ thể hóa cơ bản mục tiêu của Quyết định số 263/QĐ-TTg;

- Kế hoạch là cơ sở để các ban, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
vào  thực hiện xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

2. Yêu cầu

- Cần xác định rõ: “Xây dựng nông thôn mới là một quá trình thường xuyên, liên tục và lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”; xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất từng nội dung các tiêu chí, cần linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo phong trào xây dựng nông mới tiếp tục phát triển mạnh, không hình thức hay chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng nông thôn mới phải lấy người dân làm trung tâm, phát huy vai trò chủ thể chính thực hiện Chương trình của người dân; phát huy sức mạnh của toàn dân, tinh thần đoàn kết theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng.

- Xây dựng nông thôn mới phải gắn với hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp, đô thị hóa nông thôn; đảm bảo tính kết nối giữa nông thôn với đô thị, phát triển hài hòa kinh tế, xã hội và môi trường; thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế giữa các địa phương trong tỉnh; tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; tăng cường phát triển dịch vụ thương mại nông thôn; phát huy tính chủ động sáng tạo của địa phương, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý; đưa chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới vào chương trình công tác, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của đơn vị, địa phương
quản lý.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; đời sống nông thôn giàu bản sắc văn hóa truyền thống; đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

- Phấn đấu đến 2025 có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 16 tiêu chí và các xã, ấp đặc biệt khó khăn phải cơ bản hoàn thành các công trình cơ sở hạ tầng kinh
tế - xã hội thiết yếu; những địa phương (xã, huyện) đã được công nhận đạt chuẩn tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

2. Mục tiêu cụ thể đến cuối năm 2025

2.1. Mục tiêu của tỉnh

2.1.1. Đơn vị cấp huyện

- Đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới: phấn đấu 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, cụ thể:

 + Huyện Châu Thành: Đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

 + Thị xã Long Mỹ: Hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2024.

- Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: huyện Châu Thành A năm 2024.

2.1.2. Cấp xã

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới: công nhận thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 42/51 xã, đạt 82,35%, lộ trình cụ thể như sau:

+ Năm 2021: Đông Phước, Vĩnh Thuận Tây, Tân Long.

+ Năm 2022:  Phú Hữu, Tân Phú, Hiệp Hưng.

+ Năm 2023: Phú Tân, Vị Bình.

+ Năm 2024: Vị Đông, Long Bình.

+ Năm 2025: Chỉ đạo bổ sung các xã đủ điều kiện.

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: công nhận thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao toàn tỉnh lên 17 xã (đạt 40,48%), cụ thể:

+ Năm 2021: Hỏa Tiến, Trường Long Tây.

+ Năm 2022: Long Trị A, Thuận Hưng, Vị Tân, Nhơn Nghĩa A.

+ Năm 2023: Vị Thanh, Đông Phước A, Phương Phú.

+ Năm 2024: Vĩnh Thuận Đông, Tân Tiến, Vị Thắng.

+ Năm 2025: Thạnh Hòa, Đông Thạnh.

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: phấn đấu công nhận 05 xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt tỷ lệ 11,90%, cụ thể:

+ Năm 2022: Thạnh Xuân.

+ Năm 2023: Đại Thành, Hỏa Tiến.

+ Năm 2024: Thuận Hưng.

+ Năm 2025: Vị Thanh.

- Các xã đều đạt từ 16 tiêu chí nông thôn mới trở lên.

- Đối với các xã đặc biệt khó khăn phải có 60% số ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới.

2.2 Mục tiêu của các huyện, thị xã, thành phố

Phấn đấu có ít nhất 80% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó,khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Các xã đều đạt từ 16 tiêu chí trở lên.

(Đính kèm phụ lục 1, 2)

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

- Nội dung thành phần số 01: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá.

- Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng.

- Nội dung thành phần số 03: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn… góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững.

- Nội dung thành phần số 04: Giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

- Nội dung thành phần số 05: Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn.

- Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn.

- Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn.

- Nội dung thành phần số 08: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông thôn mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng nông thôn mới thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ
sở giới.

- Nội dung thành phần số 09: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

- Nội dung thành phần số 10: Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn.

- Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới; truyền thông về xây dựng nông thôn mới; thực hiện Phong trào thi đua Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới.

(Đính kèm phụ lục 3)

IV. HUY ĐỘNG NGUỒNG LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

Dự kiến tổng nhu cầu vốn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình giai đoạn 2021-2025 là 19.080,493 tỷ đồng, cụ thể:

- Vốn Trung ương: 366,930 tỷ đồng.

-  Vốn Ngân sách địa phương: 962,812 tỷ đồng.

-  Vốn lồng ghép: 1.531,226 tỷ đồng.

-  Vốn tín dụng: 14.878,935 tỷ đồng.

-  Vốn doanh nghiệp: 300,470 tỷ đồng.

-  Vốn huy động dân đóng góp: 1.040,120 tỷ đồng.

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, vận động

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên và người dân về quan điểm, chủ trương, mục tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới và cách làm hay, sáng tạo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tham quan các mô hình điểm, các hình thức sinh hoạt cộng đồng, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về xây dựng nông thôn mới. Phát huy cao độ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Mỗi cơ quan, đoàn thể ở các cấp, các ngành đều phải có việc làm cụ thể, thiết thực về xây dựng nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt của địa phương, cơ sở và các cơ quan liên quan.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở chủ trì cùng các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò nòng cốt trong vận động, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nêu gương các cá nhân, tổ chức, điển hình tiên tiến tiêu biểu để tuyên truyền nhân rộng.

2. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở. Trên cơ sở nội dung, tài liệu đào tạo, tập huấn theo Chương trình khung của Trung ương và căn cứ tình hình thực tế biên soạn thành những nội dung phù hợp với địa phương để triển khai công tác đào tạo, tập huấn.

- Tổ chức tham quan các mô hình nông thôn mới điển hình, tiêu biểu trên toàn quốc cho thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, đại diện các xã và Ban Phát triển ấp.

3. Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân

- Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tiếp tục mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất theo chuỗi gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; áp dụng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác công - tư trong sản xuất hàng hóa, đảm bảo mối liên kết bền vững, ổn định đầu ra cho sản phẩm.

- Triển khai tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn; phát triển các loại hình Hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP.

4. Nguồn vốn và cơ chế huy động vốn

Tập trung huy động tổng hợp các nguồn lực để triển khai thực hiện Kế hoạch này, từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và
khả năng đối ứng của ngân sách xã, các nguồn huy động và khả năng đóng góp của doanh nghiệp, của cộng đồng dân cư để xây dựng hoàn thành các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra, không nóng vội chạy
theo thành tích.

5. Cơ chế, chính sách trong xây dựng nông thôn mới

Tổ chức rà soát, cập nhật các chính sách của Trung ương về nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh sẽ ban hành một số cơ chế, chính sách của Tỉnh để hỗ trợ, khuyến khích, tạo động lực cho các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu đề ra.

6. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo và bộ máy giúp việc các cấp

- Tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp. Xây dựng quy chế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, gắn trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức tham gia thành viên Ban Chỉ đạo các cấp.

- Căn cứ vào điều kiện thực tế, chủ động kiện toàn bộ máy tổ chức
tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025, theo hướng kế thừa bộ máy đã được xây dựng giai đoạn
2016-2020. Đảm bảo đồng bộ, thống nhất về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo chuyên trách, chuyên nghiệp, ổn định, bền vững, tăng cường cán bộ biệt phái. Phân công nhiệm vụ cụ thể xây dựng nông thôn mới gắn với trách nhiệm của các sở, ngành cấp tỉnh và các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, xã.

7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình

Các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương chủ động tổ chức các cuộc kiểm tra xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực quản lý. Tăng cường trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phụ trách địa bàn, định kỳ kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới, chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thị xã và thành phố.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

- Là cơ quan thường trực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai toàn diện các nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025; Tham mưu Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới 05 năm và hàng năm của tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cho tỉnh xây dựng hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Chương trình nông thôn mới; Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích xây dựng nông thôn mới; Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch hàng năm.

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Hàng quý, hàng năm tổng hợp tiến độ, kết quả xây dựng nông thôn mới và tham mưu xây dựng các báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo quy định.

- Phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, đề xuất kế hoạch vốn 5 năm và hàng năm để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, huyện thị xã thành phố thẩm định và tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, hàng năm, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Chương trình trên cơ sở đề xuất của cơ quan quản lý trương trình đểtrình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thẩm định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và sử dụng vốn đầu tư công của Chương trình theo quy định.

3. Sở Tài chính

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và khả năng cân đối ngân sách phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch theo quy định.

4. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể tiếp tục phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tổ chức khen thưởng cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh theo quy định hiện hành, hướng dẫn các địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện.

5. Các sở, ban, ngành liên quan

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch của ngành, của đơn vị để cụ thể hóa triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Riêng các sở, ban, ngành tỉnh được phân công chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cập nhật các văn bản liên và có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các nội dung 19 tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phương thức kiểm tra, đánh giá xét công nhận, tái công nhận các tiêu chí hàng năm để hướng dẫn các địa phương thực hiện.

6. Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình để xây dựng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và phát động hội viên tham gia tích cực, sáng tạo, chủ động, quyết liệt. Qua đó cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt, hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Tham gia giám sát quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy định của Trung ương và các quy định của tỉnh.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Tham mưu cho Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của huyện, thị xã, thành phố. Xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, triển khai toàn diện các nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; Phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng về Chương trình xây dựng nông thôn mới; Xây dựng Kế hoạch thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2021-2025 trên địa bàn và kế hoạch thực hiện hàng năm.

- Phân công nhiệm vụ, phân cấp trách nhiệm cho từng cấp và các ban, ngành cùng cấp trong việc tổ chức và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn.

- Tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Coi trọng hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới do tỉnh phát động; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của cấp huyện, phù hợp với điều kiện địa phương để tập trung tổ chức thực hiện; lựa chọn các tiêu chí, các xã, ấp cần đẩy nhanh thực hiện để làm điểm, là động lực thúc đẩy các xã khác tích cực xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

- Phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời.

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về tiến độ và kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình, tiến độ và kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua cơ quan thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh).

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã:

+ Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

+ Thực hiện công khai, dân chủ các nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã để người dân biết, dân bàn và tham gia thực hiện.

+ Tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả các nguồn vốn được cấp cho xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp, báo cáo kịp thời UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

         KT.CHỦ TỊCH

   PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

  Trương Cảnh Tuyên

 


 

               

               

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Ke hoach NTM 21-25.rar_20220711151937.rar

VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 116
Đã truy cập: 203980
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.