xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hậu Giang năm 2021

Ngày 17-02-2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hậu Giang năm 2021

 
 

Thực hiện Công văn số 394/BNN-VPĐP ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021;

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hậu Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hậu Giang năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai, thực hiện toàn diện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh đúng tiến độ và hiệu quả; cụ thể hóa cơ bản mục tiêu Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Kết luận số 54-KL/TW ngày 7 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện Công văn số 394/BNN-VPĐP ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021; phát huy kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

2. Yêu cầu

Các sở, ngành, đoàn thể và UBND huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021 trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý; đưa chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, công nhận sản phẩm OCOP vào chương trình công tác, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của đơn vị, địa phương quản lý. Tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới, đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm đảm bảo hoàn thành, chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

II. MỤC TIÊU

1. Về xây dựng nông thôn mới

- Duy trì và nâng chất các đơn vị xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; các huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Công nhận thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Đông Phước, Phú Hữu (huyện Châu Thành), Vĩnh Thuận Tây (huyện Vị Thủy), Tân Long (huyện Phụng Hiệp). Đồng thời, tập trung chỉ đạo bổ sung thêm 03 xã: Hiệp Hưng (huyện Phụng Hiệp), Phú Tân (huyện Châu Thành), Tân Phú (thị xã Long Mỹ) cố gắng hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2021. Lũy kế đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có ít nhất 36/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 70,59%).

- Công nhận thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao lên 07 xã: Long Trị A (thị xã Long Mỹ), Hỏa Tiến (thành phố Vị Thanh), Thuận Hưng (huyện Long Mỹ), Trường Long Tây (huyện Châu Thành A).

- Bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn/xã: 17,7 tiêu chí/xã.

- Không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

 (Đính kèm phụ lục chi tiết)

2. Về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

- Đối với sản phẩm các huyện, thị xã, thành phố: mỗi đơn vị cấp huyện công nhận ít nhất 5-7 sản phẩm đạt 3-5 sao sản phẩm OCOP cấp huyện, hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

- Thăng hạng cho sản phẩm OCOP 03 sao cấp tỉnh đủ điều kiện lên
4 sao.

- Hoàn thiện hồ sơ cho 05 sản phẩm OCOP đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quốc gia.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới

- Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đến cơ sở. Đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang, cổng thông tin điện tử và các hình thức tổ chức (hội nghị, hội thảo, hội thi,…); xây dựng thực hiện các chuyên mục, kịp thời đưa tin về các gương tiêu biểu, điển hình, những các làm hay sang tạo trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Phát động phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch".

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới.

2. Kiện toàn bộ máy và tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

- Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thường xuyên, liên tục, thông suốt và hiệu quả. Kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp theo quy định hiện hành, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn thông qua tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm ở những nơi có phong trào xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm phát triển và đạt hiệu quả cao.

3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế chính sách

- Tổ chức rà soát, cập nhật các chính sách của Trung ương về nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới và cụ thể hóa cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất như: Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển mỗi xã một sản phẩm…

- Cơ chế hỗ trợ các hoạt động để bảo vệ môi trường nông thôn (thu gom, xử lý rác thải); cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới.

4. Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao mức sống của người dân nông thôn

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững trên cơ sở tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông minh vào các khâu sản xuất, nhằm tăng chất lượng, sức cạnh tranh và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm, để chương trình trở thành động lực kinh tế trọng tâm ở nông thôn. Phát triển vùng sản xuất chuyên canh, đẩy mạnh thâm canh ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới vào sản xuất, đặc biệt là công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ cao, đổi mới giống cây trồng, tiếp tục phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; tập trung quảng bá, tiếp thị sản phẩm OCOP bằng nhiều hình thức chú trọng thực hiện xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm đạt từ 3-5 sao.

- Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã nhanh về số lượng, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát triển các loại hình hợp tác xã trong các lĩnh vực, chú trọng hợp tác xã nông nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng, chủ lực của tỉnh Tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ tìm thị trường đầu ra cho nông sản. Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề nông thôn, kinh tế tư nhân, kinh tế hộ, kết hợp chuyển dịch dần lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang các khu vực kinh tế khác.

5. Tăng cường huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình

- Lồng ghép tốt các nguồn vốn từ các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế thông qua các Chương trình, dự án về nông nghiệp, nông thôn; nguồn vốn Trung ương phân bổ cho Chương trình và ngân sách địa phương để tập trung nguồn lực để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn theo chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ở các xã. Trong đó ưu tiên hoàn thiện hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh như: đường giao thông, thủy lợi nội đồng, hệ thống công trình cung cấp điện, nước sinh hoạt… Rà soát, xác định kế hoạch vốn, tập trung bố trí nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho các xã có khả năng hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, 16 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, và 03 xã đặc biệt khó khăn (Hòa An, Xà Phiên, Lương Nghĩa).

- Tích cực, chủ động huy động sự tham gia đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư, người dân, doanh nghiệp cho xây dựng nông thôn mới. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình

- Cấp ủy các cấp chủ động giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát xây dựng nông thôn mới cho các ủy viên Thường vụ phụ trách địa bàn.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới ở tại cơ sở.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện cho Ban Chỉ đạo tỉnh; định kỳ quý, sáu tháng, cả năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn bộ máy Chỉ đạo, giúp việc của tỉnh, hướng dẫn các địa phương kiện toàn bộ máy Chỉ đạo, giúp việc (cấp huyện, xã) theo quy định hiện hành.

- Kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố phát triển sản phẩm, tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

- Tham mưu Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh kiểm tra hồ sơ sản phẩm OCOP cấp huyện và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức công bố sản phẩm đạt
3-4 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức
thành viên tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn Minh”. Vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới.

3. Sở, ban, ngành

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao; phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trong tổ chức thực hiện kế hoạch; Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện các tiêu chí, các sản phẩm thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, phụ trách đến cấp huyện, xã. Chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo dõi, quản lý việc thực hiện tiêu chí, đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc ngành quản lý đến cấp huyện, xã. Định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời những khó khăn, vướng mắc với Ban Chỉ đạo tỉnh (gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác thực hiện xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh, kiểm soát không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

- Sở Nội vụ tiếp tục hướng dẫn các địa phương thành lập, kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp theo quy định hiện hành; phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

4. UBND huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để chủ động triển khai thực hiện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện kế hoạch được giao; định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời các biện pháp chỉ đạo với Ban Chỉ đạo tỉnh (gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp).

- Chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các Chương trình, dự án. Ưu tiên bố trí nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt đối với các xã theo lộ trình về đích năm 2021.

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hậu Giang năm 2021, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan chủ động phối hợp triển khai thực hiện
Kế hoạch nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để báo cáo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hậu Giang xem xét, chỉ đạo./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 05. phu luc.xls_20210217161523.xls

VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 368
Đã truy cập: 164844
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.