xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Hậu Giang ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021-2025

Ngày 17-06-2022

Ngày 26/5/2022, Phó Chủ tịch Thưởng trực UBND tỉnh Hậu Giang đã ký ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025. Theo đó Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau:

Người dân chăm sóc hàng rào cây xanh.

* Mục tiêu chung

- Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; đời sống nông thôn giàu bản sắc văn hóa truyền thống; đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

- Phấn đấu đến 2025 có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 16 tiêu chí và các xã, ấp đặc biệt khó khăn phải cơ bản hoàn thành các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu; những địa phương (xã, huyện) đã được công nhận đạt chuẩn tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

 

* Mục tiêu cụ thể đến cuối năm 2025

Đơn vị cấp huyện

- Đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới: phấn đấu 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.

- Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: phấn đấu 01 đơn vị đạt huyện nông thôn mới nâng cao.

Cấp xã

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới: công nhận thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 42/51 xã, đạt 82,35%.

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: công nhận thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao toàn tỉnh lên 17 xã (đạt 40,48%).

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: phấn đấu công nhận 05 xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt tỷ lệ 11,90%.

- Các xã đều đạt từ 16 tiêu chí nông thôn mới trở lên.

- Đối với các xã đặc biệt khó khăn phải có 60% số ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới.

Để thực hiện mục tiêu, kế hoạch đã đề ra các nội dung và giải pháp để thực hiện:

- Nội dung thành phần số 01: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá.

- Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền.

- Nội dung thành phần số 03: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn… góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững.

- Nội dung thành phần số 04: Giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

- Nội dung thành phần số 05: Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn

- Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn.

- Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam.

- Nội dung thành phần số 08: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong NTM, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng NTM thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Nội dung thành phần số 09: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM

- Nội dung thành phần số 10: Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn

- Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM; thực hiện Phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng NTM

* Giải pháp thực hiện:  Tiếp tục đẩy mạnh Công tác tuyên truyền, vận động; Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; Tập trung huy động tổng hợp các nguồn lực để triển khai thực hiện; Hoàn thiện các  cơ chế, chính sách trong xây dựng nông thôn mới; Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo và bộ máy giúp việc các cấp; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình.

                                                                                                        Chúc Ly-VPĐP.NTM tỉnh


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 2
Hôm nay: 217
Đã truy cập: 104555
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.