xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Hậu Giang ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 12-05-2022

Ngày 5/5/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đã ký Quyết định 864/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021- 2025.

*Về bộ tiêu chí xã nông thôn mới

Bộ tiêu xã nông thôn mới giai đoạn này vẫn gồm 19 tiêu chí. Cụ thể, nhóm Quy hoạch có 1 tiêu chí (1- Quy hoạch); nhóm Hạ tầng kinh tế - xã hội có 8 tiêu chí (2- Giao thông; 3- Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; 4- Điện; 5- Trường học; 6- Cơ sở vật chất văn hóa; 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 8- Thông tin và truyền thông; 9- Nhà ở dân cư); nhóm Kinh tế và tổ chức sản xuất có 4 tiêu chí (10- Thu nhập; 11- Hộ nghèo; 12- Lao động; 13- Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn); nhóm Văn hóa - Xã hội - Môi trường có 6 tiêu chí (14- Giáo dục và Đào tạo; 15- Y tế; 16- Văn hóa; 17- Môi trường và an toàn thực phẩm; 18- Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 19- Quốc phòng và an ninh).

Giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới (Tuyến đường Kênh nhà nước, ấp 7, xã Hòa An)

*Về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao

Quyết định cũng quy định cụ thể xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (gồm có 19 tiêu chí):

1. Là xã đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025).

2- Đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, gồm: 1- Quy hoạch; 2- Giao thông; 3- Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; 4- Điện; 5- Giáo dục; 6- Văn hóa; 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 8- Thông tin và Truyền thông; 9- Nhà ở dân cư; 10 -Thu nhập; 11- Hộ nghèo; 12- Lao động; 13- Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; 14- Y tế; 15- Hành chính công; 16- Tiếp cận pháp luật; 17- Môi trường; 18- Chất lượng môi trường sống; 19- Quốc phòng và An ninh.

*Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

Quyết định quy định đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu như sau:

1. Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

2. xã nông thôn mới kiểu mẫu phải hoàn thành các tiêu chí sau: 05 tiêu chí bắt buộc (1-Thu nhập; 2-Mô hình ấp thông minh; 3-Sản xuất; 4-Cảnh quang môi trường; 5-Chuyển đổi số) và đạt ít nhất 01 trong 04 tiêu chí tự chọn (6-Giáo dục; 7-Văn hóa; 8-Du lịch; 9-An ninh trật tự).

Tại Quyết định, giao các các sở, ban, ngành tỉnh hướng dẫn, tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc quy định khung đối với các tiêu chí, chỉ tiêu gửi Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp ban hành sổ tay, tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.  Chủ trì xây dựng, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định      tiêu chí do cơ quan, đơn vị được giao phụ trách theo hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành Trung ương và căn cứ điều kiện thực tế triển khai tại địa phương

Phân công Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:  Đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh xây dựng hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu được giao phụ trách. Trên cơ sở đó, tổng hợp ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã của tỉnh giai đoạn 2021-2025; Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của các xã trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp kết quả đánh giá các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu của các xã theo Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã của tỉnh giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn huyện, thị xã, thành phố trong công tác thẩm tra, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu hàng năm theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh./.

                                                                               Chúc Ly-VPĐPNTM tỉnh


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.