xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

Ngày 11-07-2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn
mới nâng cao và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

 
   

       

 

   CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG              

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của     Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông
thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn
2021-2025;

          Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08 tháng 03 năm 2022 của Thủ tướng tướng chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tại
Tờ trình số 08/TTr-VPĐPNTM ngày 21 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2021-2025).

Bộ tiêu chí này là căn cứ để đánh giá thực trạng và mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu; là cơ sở để xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện và       chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới
kiểu mẫu trên địa bàn; kiểm tra, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiêu chí và đạt chuẩn “xã nông thôn mới”, “xã nông thôn mới nâng cao”, “xã nông thôn mới kiểu mẫu; là cơ sở xét khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Nhiệm vụ của các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thị xã, thành phố:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh được giao phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí:

- Căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; các sở, ban, ngành tỉnh hướng dẫn, tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc quy định khung đối với các tiêu chí, chỉ tiêu quy định tại Điều 1 của Quyết định này, gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp ban hành sổ tay, tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Chủ trì xây dựng, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định      tiêu chí do cơ quan, đơn vị được giao phụ trách theo hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành Trung ương và căn cứ điều kiện thực tế triển khai tại địa phương.

- Thẩm định, đánh giá, công nhận các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được giao phụ trách tại Điều 1 của Quyết định này.

- Thực hiện báo báo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hậu Giang (thông qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh).

2. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:

- Đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh xây dựng hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu được giao phụ trách. Trên cơ sở đó, tổng hợp ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của các xã trên địa bàn Tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp kết quả đánh giá các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu của các xã theo Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Hướng dẫn huyện, thị xã, thành phố trong công tác thẩm tra, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu hàng năm theo đúng quy định của Trung ương và của Tỉnh.

3. UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ vào hướng dẫn của các sở, ban, ngành tỉnh phụ trách tiêu chí để đánh giá từng tiêu chí của các xã trên địa bàn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Hướng dẫn các xã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Hàng năm huyện, thị xã, thành phố đánh giá, thẩm định tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của các xã. Hoàn chỉnh hồ sơ trình các sở, ban, ngành tỉnh phụ trách công nhận và tái công nhận đối với các tiêu chí đạt của các xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh;
Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
kể từ ngày ký./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Bo tieu chi xa 21-25.rar_20220711152933.rar

VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 143
Đã truy cập: 204007
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.