xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

Ngày 11-07-2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã,
thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới
nâng cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

 
 

               CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG              

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tại
Tờ trình số 08/TTr-VPĐPNTM ngày 21 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021-2025).

Điều 2. Nhiệm vụ của các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thị xã, thành phố:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh được giao phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí:

- Căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; các sở, ban, ngành tỉnh hướng dẫn, tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc quy định khung đối với các tiêu chí, chỉ tiêu quy định tại Điều 1 của Quyết định này, gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp ban hành sổ tay, tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021-2025.

- Thẩm định, đánh giá, các chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao được giao phụ trách tại Điều 1 của Quyết định này.

- Thực hiện báo báo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hậu Giang (thông qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh).

2. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:

- Đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh xây dựng hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu được giao phụ trách. Trên cơ sở đó, tổng hợp ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021-2025.

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp kết quả đánh giá các tiêu chí của huyện, thị xã, thành phố theo Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021-2025.

- Hướng dẫn huyện, thị xã, thành phố trong công tác đánh giá hoàn thiện hồ sơ trình công nhận huyện nông thôn mới, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao theo quy định của Trung ương.

3. UBND huyện, thị xã, thành phố:

Căn cứ vào hướng dẫn của các sở, ban, ngành tỉnh phụ trách tiêu chí để đánh rà soát, giá từng tiêu chí của địa phương theo Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021-2025 và xây dựng kế hoạch thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh;
Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
kể từ ngày ký./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Bo tieu chi cap huyen 21-25.rar_20220711152812.rar

VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 135
Đã truy cập: 203999
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.