xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Ban hành trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 10-08-2022

Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Lễ công bố xã Vĩnh Thuận Tây huyện Vị Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Theo Quy định, việc xét, công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Các xã, huyện sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và tiến hành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Về thẩm quyền xét, công nhận và công bố: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu. Thủ tướng Chính phủ xét, công nhận và công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao; thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu khi đạt được 04 điều kiện sau:

Một là, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (đối với xã nông thôn mới); Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (đối với xã nông thôn mới nâng cao); Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 (đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu).

Hai là, có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của xã đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Ba là, không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bốn là, xã không phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an.

Đối với xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu bị thu hồi quyết định công nhận khi có từ 30% đến dưới 50% số tiêu chí xã. Trong đó có một trong các tiêu chí: Thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm, chất lượng môi trường sống, quốc phòng và an ninh có từ 50% số tiêu chí xã trở lên không đáp úng mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã NTM); Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã NTM nâng cao và xã NTM kiếu mẫu).

Đối với những huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao bị thu hồi quyết định công nhận khi có từ 30% số xã trở lên bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn NTM. Cấp tỉnh đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bị thu hồi quyết định công nhận khi có từ 30% số xã và 30% số đơn vị cấp huyện trở lên bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn NTM hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Về trách nhiệm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ và chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan: Hoàn thiện thủ tục, tham mưu giúp UBND cấp tỉnh thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định công nhận và thu hồi quyết định công nhận: Xã đạt chuẩn NTM; xã đạt chuẩn NTM nâng cao; xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tham mưu giúp UBND cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định, xét, công nhận và thu hồi quyết định công nhận: Huyện đạt chuẩn NTM; huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh và cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Chúc Ly-VPĐP.NTM


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 340
Đã truy cập: 164816
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.