ketquantm - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Kết quả Chương trình NTM tỉnh Hậu Giang

Ngày 27-12-2021

DANH SÁCH ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN ĐẠT/HOÀN THÀNH  CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Stt

Tên Huyện, Thị xã, Thành phố

Quyết định công nhận

Ngày công bố

1

Thành phố Ngã Bảy

- Quyết định số 1724/QĐ-TTg  ngày 08/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ : Công nhận thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

12/10/2015

2

Thành phố Vị Thanh

- Quyết định số 1416/QĐ-TTg ngày 17/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Công nhận thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

28/12/2019

3

Huyện Châu thành A

- Quyết định số 1417/QĐ-TTg ngày 17/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Công nhận Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

14/12/2019

DANH SÁCH 7 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TỈNH HẬU GIANG

Stt

Tên Huyện, Thị xã, Thành phố

Tên xã đạt chuẩn

Quyết định công nhận

Ngày công bố

1

Thị xã Ngã Bảy

Đại Thành

- Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Đại Thành, Thị xã Ngã Bảy đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2015

- Quyết định số 695/QÐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v công nhận xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2019

NTM: 24/12/2013

NTM NC: 11/7/2019

2

Thị xã Ngã Bảy

Tân Thành

- Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014

- Quyết định số 247/QÐ-UBND ngày 17/02/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v công nhận xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2020

NTM: 18/11/2014

NTM NC: 18/7/2020

3

Huyện Châu thành A

Thạnh Xuân

- Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang v/v công nhận xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017.

- Quyết định số 994/QÐ-UBND ngày 10/06/2020 Công nhận xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2020           

NTM: 19/10/2017

NTMNC: 20/6/2020

4

TP Vị Thanh

Xã Hỏa Tiến

- Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017.

- Quyết định số 702/QÐ-UBND ngày 14/4/2021 Công nhận xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2021.

NTM: 12/01/2018

NTMNC: 28/4/2021

5

Huyện Châu thành A

Xã Trường Long Tây

- Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2015

- Quyết định số 1343/QÐ-UBND ngày 19/7/2021 Công nhận xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2021  

NTM: 24/7/2015

NTMNC:21/01/2022

6

TX Long Mỹ

Xã Long Trị A

- Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang v/v công nhận xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2016

- Quyết định số 644/QÐ-UBND ngày 30/3/2022 Công nhận xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2022

NTM: 22/12/2016

NTMNC: 18/5/2022

7

Huyện Long Mỹ

Xã Thuận Hưng

- Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2015

- Quyết định số 643/QÐ-UBND ngày 30/3/2022 Công nhận xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2022           

NTM: 09/10/2015

NTMNC: 28/4/2022

DANH SÁCH 35 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TỈNH HẬU GIANG (35/51 XÃ)

Stt

Tên Huyện, Thị xã, Thành phố

Tên xã đạt chuẩn

Quyết định công nhận

Ngày công bố

1

Thị xã Ngã Bảy

Đại Thành

(Đã đạt nâng cao)

- Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Đại Thành, Thị xã Ngã Bảy đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2015

- Quyết định số 695/QÐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v công nhận xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2019

NTM: 24/12/2013

NTM NC: 11/7/2019

2

Thị xã Ngã Bảy

Tân Thành

(Đã đạt nâng cao)

- Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014

- Quyết định số 247/QÐ-UBND ngày 17/02/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v công nhận xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2020

NTM: 18/11/2014

NTM NC: 18/7/2020

3

Huyện Châu thành A

Thạnh Xuân

(Đã đạt nâng cao)

- Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang v/v công nhận xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017.

- Quyết định số 994/QÐ-UBND ngày 10/06/2020 Công nhận xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2020  

NTM: 19/10/2017

NTMNC: 20/6/2020

4

TP Vị Thanh

Xã Hỏa Tiến

(Đã đạt nâng cao)

- Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017.

- Quyết định số 702/QÐ-UBND ngày 14/4/2021 Công nhận xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2021.

NTM: 12/01/2018

NTMNC: 28/4/2021

5

Huyện Châu Thành A

Trường Long Tây

(Đã đạt nâng cao)

- Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2015

- Quyết định số 1343/QÐ-UBND ngày 19/7/2021 Công nhận xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2021

NTM: 24/7/2015

NTMNC:21/01/2022

6

Thành phố Vị Thanh

Tân Tiến

Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 14/04/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014

28/4/2014

7

Huyện Phụng Hiệp

Thạnh Hòa

Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014

18/12/2014

8

Thành phố Vị Thanh

Vị Tân

Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 26/03/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2015

9/4/2015

9

Huyện Phụng Hiệp

Phương Phú

Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 20/08/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2015

27/8/2015

10

Huyện Long Mỹ

Thuận Hưng

(Đã đạt nâng cao)

- Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2015

- Quyết định số 643/QÐ-UBND ngày 30/3/2022 Công nhận xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2022           

NTM: 09/10/2015

NTMNC: 28/4/2022

11

Huyện Châu Thành

Đông Thạnh

Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2015

10/10/2015

12

Huyện Vị Thủy

Vị Thủy

Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2015

22/12/2015

13

Huyện Châu Thành

Đông Phú

Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 24/08/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Đông Phú, huyện Châu Thành đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2016

29/8/2016

14

Huyện Châu Thành A

Nhơn Nghĩa A

Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 24/08/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2016

30/8/2016

15

TX.Long Mỹ

Long Trị A

(Đã đạt nâng cao)

- Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang v/v công nhận xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2016

- Quyết định số 644/QÐ-UBND ngày 30/3/2022 Công nhận xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2022

NTM: 22/12/2016

NTMNC: 18/5/2022

16

Huyện Vị Thủy

Vị Thắng

Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang v/v công nhận xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2016

17/01/2017

17

Huyện Long Mỹ

Vĩnh Thuận Đông

Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang v/v công nhận xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017

31/8/2017

18

Huyện Châu thành A

Tân Phú Thạnh

Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang v/v công nhận xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017

31/8/2017

19

Huyện Long Mỹ

Xã Lương Tâm

QĐ số 2376/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang v/v công nhận xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017

18/12/2017

20

Huyện Vị Thủy

Vị Thanh

Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2014 – 2016

24/01/2014

21

Huyện Phụng Hiệp

Xã Phương Bình

Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 24/04/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018

27/4/2018

22

Huyện Châu Thành A

Xã Trường Long A

Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Phú An, huyện Châu Thành đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018

28/11/2018

23

Thị xã Long Mỹ

Xã Long Trị

Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Long Trị, thị xã Long Mỹ đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018

21/12/2018

24

Huyện Phụng Hiệp

Xã Bình Thành

Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018

26/12/2018

25

Huyện Châu Thành A

Xã Tân Hòa

Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 22/03/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2019

26/03/2019

26

Thành phố Vị Thanh

Xã Hỏa Lựu

Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 22/03/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2019

23/04/2019

27

Huyện Vị Thủy

Xã Vị Trung

Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Vị Trung, huyện Vị Thủy đã đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2019

8/2019

28

Huyện Châu Thành

Xã Đông Phước A

Quyết định số 2218/QÐ-UBND ngày 24/12/2019 Công nhận xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2019

27/12/2019

29

Huyện Phụng Hiệp

Xã Long Thạnh

Quyết định số 2219/QÐ-UBND ngày 24/12/2019 Công nhận xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2019

24/12/2019

30

Huyện Long Mỹ

Xã Thuận Hòa

Quyết định số 993/QÐ-UBND ngày 10/06/2020 Công nhận xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2020   

05/7/2020

31

Huyện Phụng Hiệp

Xã Phụng Hiệp

Quyết định số 995/QÐ-UBND ngày 10/06/2020 Công nhận xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2020               

01/7/2020

32

TX Long Mỹ

Xã Long Phú

Quyết định số 1061/QÐ-UBND ngày 17/06/2020 V/v công nhận xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2020               

31/7/2020

33

Huyện Phụng Hiệp

Tân Long

Quyết định số 1011/QÐ-UBND ngày 04/06/2021 Công nhận xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2021               

15/01/2022

34

Huyện Châu Thành

Đông Phước

Quyết định số 1012/QÐ-UBND ngày 04/06/2021 Công nhận xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2021

05/11/2021

35

Huyện Vị Thủy

Vĩnh Thuận Tây

Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đạt "xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2021

17/5/2022

DANH SÁCH 16 XÃ CHƯA ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI (16/51 XÃ)

Stt

Tên Huyện, Thị xã, Thành phố

Tên xã chưa đạt chuẩn

Số tiêu chí đã đạt

Số tiêu chí chưa đạt

1

Huyện Châu Thành

Xã Phú Hữu

16/19

2. Giao Thông; 6. Cơ sở vật chất Văn hóa; 17. Môi trường

2

Huyện Châu Thành

Xã Phú Tân

15/19

2. Giao thông; 6. Cơ sở vật chất văn hóa; 7. Chợ; 17 Môi trường

3

Huyện Long Mỹ

Xã Lương Nghĩa

14/19

3. Thủy lợi; 5. Trường học; 6. Cơ sở vật chất Văn hóa; 10. Trường học; 11. Tỷ lệ hộ nghèo

4

Huyện Long Mỹ

Xã Vĩnh Viễn A

14/19

2. Giao thông; 3. Thủy lợi; 6. Cơ sở vật chất văn hóa; 10. Thu nhập; 17 Môi trường

5

Huyện Long Mỹ

Xã Xà Phiên

14/19

2. Giao thông; 6. Cơ sở vật chất văn hóa; 10. Thu nhập; 11.Tỷ lệ hộ nghèo; 17 Môi trường.

6

Huyện Phụng Hiệp

Xã Hiệp Hưng

15/19

6. Cơ sở vật chất văn hóa; 10. Thu nhập; 18 Hệ thống chính trị; 19 An ninh trật tự.

7

Huyện Phụng Hiệp

Xã Hòa Mỹ

13/19

2. Giao thông, 3. Thủy lợi, 5. Trường học; 6. Cơ sở vật chất văn hóa, 10. Thu nhập; 11.Tỷ lệ hộ nghèo;

8

Huyện Phụng Hiệp

Xã Tân Bình

14/19

2. Giao thông; 3. Thủy lợi; 6. Cơ sở vật chất văn hóa; 10. Thu nhập; 17 Môi trường

9

Huyện Phụng Hiệp

Xã Tân Phước Hưng

13/19

2. Giao thông; 3. Thủy lợi; 5. Trường học; 6. Cơ sở vật chất văn hóa; 10. Thu nhập; 17 Môi trường

10

Huyện Phụng Hiệp

Xã Hòa An

13/19

3. Thủy lợi; 6. Cơ sở vật chất văn hóa; 7. Chợ; 10. Thu nhập; 11.Tỷ lệ hộ nghèo; 19. An ninh trật tự

11

TX Long Mỹ

Xã Long Bình

15/19

2. Giao thông; 5. Trường học; 6. Cơ sở vật chất văn hóa; 10. Thu nhập.

12

TX Long Mỹ

Xã Tân Phú

16/19

2. Giao thông; 5. Trường học; 6. Cơ sở vật chất văn hóa.

13

Huyện Vị Thủy

Xã Vĩnh Trung

14/19

2. Giao thông; 6. Cơ sở vật chất văn hóa; 11.Tỷ lệ hộ nghèo; 15. Y Tế; 17 Môi trường

14

Huyện Vị Thủy

Xã Vĩnh Tường

14/19

2. Giao thông; 6. Cơ sở vật chất văn hóa; 15. Y Tế; 17 Môi trường; 18 Hệ thống chính trị.

15

Huyện Vị Thủy

Xã Vị Bình

15/19

2. Giao thông; 6. Cơ sở vật chất văn hóa; 15. Y Tế; 17 Môi trường;

16

Huyện Vị Thủy

Xã Vị Đông

13/19

5. Trường học; 6. Cơ sở vật chất văn hóa; 7. Chợ; 10. Thu nhập; 15. Y Tế; 17 Môi trường

DANH SÁCH 01 ẤP NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TỈNH HẬU GIANG

Stt

, Huyện, Thị xã, Thành phố

Tên ấp đạt chuẩn

Quyết định công nhận

Ngày công bố

1

Xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy

ấp 3 Ngàn A

- Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Ngã Bảy về việc công nhận ấp 3 Ngàn A, xã Đại Thành đạt chuẩn ấp nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021

Chưa công bố

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây Tong hop danh sach 51 xa den t5-2022.doc_20220519135137.doc